Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

TÜRK MİLLETİ GÜLMEYİ UNUTTU

Mustafa Koçal

Mustafa Koçal

Bir ül­ke­de gül­mek unu­tul­du ise. Yaşam ha­yat­tı tör­pü­lü­yor de­mek­tir. Bir karı koca iki ço­cu­ğu­nu bir ya­kı­nı­na bı­ra­kıp. İnti­har edi­yor­sa? Yaşam ha­ya­tı tör­pü­le­miş de­mek­tir. Hem de en acı­ma­sız bir şe­kil­de tör­pü­le­miş de­mek­tir. İnsa­nın en çok zo­ru­na giden. Ya­kın­la­rı­na ve çev­re­sin­de­ki­le­re mah­cup ol­mak­tır. Demek ki ço­cuk­la­rı­nı bile dü­şün­me­den in­ti­har et­ti­ler­se. Bıçak ke­mi­ğe da­yan­mış de­mek­tir. Bir in­sa­nın en çok zo­ru­na giden kuru ek­me­ği dahi bu­la­ma­mak­tır. İnsan­la­rın yü­zü­ne ba­ka­ma­ya­cak du­ru­ma düş­mek­tir. İnsan öm­rü­nü uza­tan şey­ler. Kim­se­ye el avuç aç­ma­dan ha­ya­tı­nı idame et­ti­re­bil­me­si­dir. Ya­şa­mın­da güle bil­me­si­dir. Mo­ra­li bo­zul­ma­dan düz­gün mo­ral­le ya­şa­ya bil­mek­tir. Gam, ke­sa­fet­ten uzak ol­mak­tır. Tür­ki­ye de bugün bun­la­rı gör­mek müm­kün de­ğil­dir. Tür­ki­ye de insan ha­ya­tı­nı tör­pü­le­yen iki önem­li konu var. Bi­ri­si kendi yaşam tar­zı­dır. İkin­ci­si ül­ke­yi yö­ne­ten­le­rin tar­zı­dır. Ya­şa­dı­ğı­mız dönem öyle bir du­ru­ma geldi ki? Gül­me­yi dahi unut­tuk. Her gün ha­ya­ti­mi­zi tör­pü­le­yen so­run­lar­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Gara da bir olay ya­şa­dık. İçimiz kan ağ­la­dı. Yü­rek­le­ri­miz yandı. İşte bu gibi olay­lar ha­ya­tı­mı­zı tör­pü­lü­yor. Her şehit gel­di­ğin­de? O şe­hit­le­rin aile­le­ri ile biz­ler­de ağ­lı­yo­ruz. Bi­zim­de içi­miz par­ça­la­nı­yor. Nasıl içi­miz par­ça­lan­ma­sın ki? Çünkü bu şe­hit­ler bizim ev­lat­la­rı­mız. Bu ve buna benze olay­lar ol­duk­ça keder bizim ha­ya­tı­mı­zı da tör­pü­lü­yor. İnsa­nın için­den ha­ber­le­ri dahi iz­le­mek gel­mi­yor. İzle­me­den de ol­mu­yor! Ağ­la­yan­lar­la ağ­lı­yo­ruz buda bizim ha­ya­tı­mı­zı tör­pü­lü­yor. Bu ya­şa­dı­ğı­mız dönem bize ağ­la­ma­yı öğ­ret­ti. Öyle öğ­ret­ti ki? Çünkü hep ağ­la­yan­la­rı gö­rü­yo­ruz. Çünkü mil­let gül­me­yi unut­tu. Yok­sul­lar ekmek param yok diye ağ­lı­yor. Elekt­rik fa­tu­ra­mı, do­ğal­gaz fa­tu­ra­mı öde­ye­me­dim diye ağ­lı­yor. Bir aile re­isi­nin ken­di­si­ne uza­tı­lan bir mik­ro­fo­nun kar­şı­sın­da ağ­la­ma­sı kadar acı bir durum ola­bi­lir mi? Mik­ro­fon kar­şı­sın­da gü­le­ni gör­me­dim. Tuzu ku­ru­lar­dan başka bu günkü du­rum­dan mem­nun olan hiç­bir kesim yok. İşsiz­lik aldı ba­şı­na gi­di­yor. Yok­sul­luk ona keza. Böyle durum şim­di­ye kadar hiç ya­şan­ma­dı. Ve yö­ne­tim­ler­de de böyle lüks ya­şa­yan bir yö­ne­tim ol­ma­dı. Eski yö­ne­tim­ler va­tan­da­şı ağ­lı­yor­sa on­lar­da ağ­la­dı. Atama bek­le­yen öğ­ret­men­ler var. Öğ­ret­men açığı ol­ma­sı­na rağ­men ata­na­mı­yor­lar. İkti­dar söz­leş­me­li öğ­ret­men alı­yor. Neden der­si­niz? Çünkü söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­re okul tatil ol­du­ğu zaman maaş öden­mi­yor. Zan­ne­der­si­niz ta­sar­ruf edi­yor­lar. Zan­ne­di­yo­rum me­mu­ri­yet kad­ro­la­rı­nın hep­sin­de kadro açık­la­rı var. Keza or­du­da ol­du­ğu gibi. Bir ar­ka­da­şı­nı oğlu söy­le­miş bizim bran­şın kad­ro­su 30 kişi. Biz 10 kişi ça­lı­şı­yo­ruz demiş. Bu­ra­lar­da bu kadar ek­sik­lik var­ken neden kad­ro­lar ta­mam­lan­mı­yor. Bun­la­ra ve­ri­lecek pa­ra­lar başka yer­le­re gi­di­yor. Biz Türk mil­le­ti du­yar­lı bir mil­le­tiz. Ağ­la­yan­la ağ­la­rız, gü­len­le gü­le­riz. İnsa­nın ha­ya­tı­nı tör­pü­le­yen moral bo­zuk­lu­ğu, üzün­tü, der­di­ne çare bu­la­ma­mak­tır. Çift­çi dert­li der­di­ne çare bu­la­mı­yor. Öyle ça­re­siz­ler ki elin­den trak­tö­rü icar ara­cı­lı­ğı ile alın­mış. Bir sürü iş yeri virüs yü­zün­den ka­pa­lı. Kaplı olun­ca kira, borç, elekt­rik, do­ğal­gaz borç yiyen ke­se­sin­den yer der­ler. Amma o ke­se­ye giren bir şey yok. Tak­mış­lar ka­fa­la­rı­na bir te­le­fo­nu çift­çi­nin bi­ri­si ge­çi­ne­mi­yor de­diy­se. Bunu akıl­lı te­le­fo­nu var diye eleş­tir­me­nin ne an­la­mı var. As­ga­ri üc­ret­li­nin ka­pı­sın­da ara­ba­sı var. Diye eleş­tir­mek kim­se­yi kur­tar­maz. Her türlü olum­suz­luk in­sa­na ha­ya­tı­nı tör­pü­le­yen en önem­li fak­tör­dür. 15 kişi şehit olu­yor kim­se­nin umu­run­da değil. Su­ri­ye de bir bö­lü­ğü­müz Rus uçak­la­rı ta­ra­fın­dan şehit edil­di. Buna ben­zer daha bir­çok olay oldu. Bu ül­ke­de hiç bi­ri­sin­de yas ilan edil­me­di. Sudi kralı öldü. Yas ilan edil­di. Türk va­tan­daş­la­rı­nın Sudi kralı kadar de­ğe­ri yok. Bu şehit olan­lar ül­ke­si­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak için. Ha­yat­la­rı­nı ver­di­ler me­kan­la­rı cen­net olsun. Bu olay­lar İnsan oğ­lu­nu ha­ya­tı­nı tör­pü­le­yen olay­lar­dır. Şu bir ger­çek ki Tür­ki­ye de insan ha­ya­tı­nın hiç önemi yok. Say­gı­la­rım­la.
Tür­ki­ye la­ik­tir, laik ka­la­cak­tır. Ne mutlu Ata­türk­çü­yüm di­yen­le­re! Ne mutlu cum­hu­ri­yet­çi­yim di­yen­le­re! Ne mutlu Türk mil­li­yet­çi­si­yim di­yen­le­re! Ne mutlu var­lı­ğım Türk var­lı­ğı­na ar­ma­ğan olsun di­yen­le­re! Ne mutlu de­mok­ra­tım di­yen­le­re! NE MUTLU TÜR­KÜM DİYENE!
Please follow and like us:
Please follow and like us:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
gazete