Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı.

Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı.