Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

Karantinada Artan Ağrılarınıza Egzersiz İle Önlem Alın

Karantinada Artan Ağrılarınıza Egzersiz İle Önlem Alın

Evde uzun süre ha­re­ket­siz kal­ma­nın eklem ve kas ağ­rı­la­rı­nı art­tır­dı­ğı­nı be­lir­ten Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Prof. Dr. Burak De­mi­rağ, “Evde kalan has­ta­lar ge­nel­de 65 yaş üstü grup olu­yor, ağ­rı­la­rı azalt­mak için her­kes kendi sı­nır­la­rı için­de sağ­lı­ğı­nı riske at­ma­dan bir takım güç­len­di­ri­ci eg­zer­siz­ler ya­pa­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Prof. Dr. Burak De­mi­rağ, ‘’ Ko­ro­no­vi­rüs ne­de­niy­le; şart­lan­dı­rıl­mış ve ko­şul­lan­dı­rıl­mış bir şe­kil­de ev­le­ri­miz­de kal­mak­ta­yız. Bu durum bir­çok so­run­la be­ra­ber ak­ti­vi­te ye­ter­siz­li­ği ve az­lı­ğı so­ru­nu­nu or­ta­ya çı­kar­mak­ta­dır. Ak­ti­vi­te aza­lın­ca kas is­ke­let sis­te­mi­nin temel do­ku­la­rı; kas kit­le­si azal­ma­ya baş­lar, kemik kal­si­yu­mu­nu kay­be­der ve gücü aza­lır, ek­lem­ler ha­re­ket­le­ri­ni kay­be­der­ler.
Kas is­ke­let sis­te­mi do­ku­la­rın­da; ha­re­ket­siz­lik so­nu­cu ger­çek­le­şen olum­suz­luk­lar kar­şı­sın­da hüc­re­ler kendi den­ge­le­ri­ni ve de­vam­lı­lık­la­rı­nı ko­ru­ma ve aktif dü­zen­le­me­le­ri­ni sağ­la­ya­maz hale ge­lir­ler. Bu durum fonk­si­yon kaybı ola­rak oraya çıkar. Fonk­si­yon­la­rın sür­dü­rül­me­si için kas-is­ke­let sis­te­miy­le bir­lik­te ça­lı­şan, kalp ve damar sis­tem­le­ri, hor­mon­lar ve me­ta­bo­liz­ma sis­tem­le­ri, nö­ro­lo­jik sis­tem­le­ri­nin ko­or­di­nas­yon ile ça­lış­ma­la­rı bo­zu­lur. Ki­şi­ler kilo alır’’ dedi.
Has­ta­lık şi­ka­ye­ti bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra tav­si­ye­ler­de de bu­lu­nan De­mi­rağ, ‘’Bu du­ru­mun olum­suz et­ki­le­ri; ev­ler­de ve izin ve­ri­len alan­lar­da ya­pı­lan; yarar ve zarar den­ge­le­ri ayar­lan­mış, bi­linç­li ve uz­man­lar­la plan­lan­mış, vü­cut­ta­ki de­po­la­mış ih­ti­yaç faz­la­sı yağ sarı ya­kı­cı, fazla vücut ki­lo­la­rı­nı ver­di­ri­ci, kalp damar sis­tem­le­ri­ne des­tek sağ­la­yan ve güç­len­di­ri­ci eg­zer­siz prog­ram­la­rı ile kıs­men de olsa ön­le­ne­bi­lir. Bu eg­zer­siz­ler, vü­cu­dun ih­ti­ya­cı olan besin mad­de­le­ri­ni sağ­la­yan vü­cu­ta alı­nan be­sin­le­rin ile ka­lo­ri mik­tar­la­rı he­sap­la­yan ve kı­sıt­la­yan, böy­le­lik­le kilo alı­mı­nı en­gel­le­yen diyet prog­ram­la­rı ile bir­lik­te yü­rü­tül­me­li­dir­ler’’ dedi.
Haber Mer­ke­zi

Please follow and like us:
Please follow and like us:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
gazete