Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

2019-YKS Yer­leş­tir­me So­nuç­la­rı Açık­lan­dı

2019-YKS  Yer­leş­tir­me So­nuç­la­rı Açık­lan­dı
Reklam

Mil­yon­lar­ca ada­yın me­rak­la bek­le­di­ği 2019-YKS Yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı açık­lan­dı. 2019-YKS yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı­na iliş­kin ÖSYM’ce şu açık­la­ma ya­pıl­dı.
“2019 Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (YKS) so­nuç­la­rı­na göre aday­lar­dan alı­nan ter­cih­ler doğ­rul­tu­sun­da, 2019-YKS yük­se­köğ­re­tim prog­ram­la­rı­na mer­ke­zi yer­leş­tir­me iş­lem­le­ri ta­mam­lan­mış­tır.
Aday­lar, yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı­nı T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­la­rı ve şif­re­le­ri ile ÖSYM’nin https://​sonuc.​osym.​gov.​tr in­ter­net ad­re­sin­den 06 Ağus­tos 2019 ta­ri­hin­de saat 12.00’den iti­ba­ren öğ­re­ne­bi­le­cek­ler­dir. Yer­leş­tir­me Sonuç Bel­ge­si ba­sıl­ma­ya­cak ve aday­la­rın ad­res­le­ri­ne gön­de­ril­me­ye­cek­tir.
YKS so­nuç­la­rı­na göre bir prog­ra­ma kayıt hakkı ka­za­nan aday­la­rın kayıt iş­lem­le­ri 19-23 Ağus­tos 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak­tır. Elekt­ro­nik ka­yıt­lar ise 19-21 Ağus­tos 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­bi­le­cek­tir. Kayıt için aday­la­rın yer­leş­ti­ril­dik­le­ri yük­se­köğ­re­tim prog­ra­mı­nın bağlı bu­lun­du­ğu üni­ver­si­te­ye, be­lir­ti­len süre içe­ri­sin­de baş­vur­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Elekt­ro­nik kayıt yapan aday­lar, üni­ver­si­te­le­ri ta­ra­fın­dan du­yu­ru­lan bel­ge­le­re ve ta­ri­he göre işlem ya­pa­cak­lar­dır.” de­nil­di.
So­nuç­la­ra göre her­han­gi bir üni­ver­si­te­ye yer­le­şen aday­lar üni­ver­si­te­ler­ce be­lir­le­nen ta­rih­te ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­le­cek­ler. Yer­le­şe­me­yen aday­lar ise ya ek yer­leş­tir­me­yi bek­le­ye­cek­ler ya da bir yıl daha YKS’e ha­zır­la­na­cak­lar./Melek Ba­ba­can

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ