Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

Yüksek Risk Olarak Değerlendirilen Gruplardan Biri de Diyabet Hastaları

Yüksek Risk Olarak Değerlendirilen Gruplardan Biri de Diyabet Hastaları

Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de di­ya­bet­li has­ta­lar­da komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­si için 8 öneri
Di­ya­bet­li has­ta­lar­da en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı­na yat­kın­lı­ğın sağ­lık­lı bi­rey­ler­den daha yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Buket Gök­pı­nar, yük­sek kan şe­ke­ri se­vi­ye­si ve in­sü­lin di­ren­ci­nin ba­ğı­şık­lı­ğı olum­suz et­ki­le­di­ği bi­lin­mek­te­dir’’ dedi.
Buket Gök­pı­nar, ‘’Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs, yani “Covid -19” en­fek­si­yo­nu he­pi­mi­zin bir­lik­te tanık ol­du­ğu­muz, bi­lin­mez­ler­le dolu bir süreç oldu ve bu en­fek­si­yon bir süre daha ya­şan­tı­mı­za eşlik edecek gibi gö­rü­nü­yor. Her yaş­tan in­sa­nın Covid 19 en­fek­si­yon riski bu­lun­ma­sı­na rağ­men, bazı bi­rey­le­rin yük­sek risk gru­bu­na dahil edil­di­ği­ni gör­dük. Şu ana ka­dar­ki göz­lem­le­ri­miz has­ta­lı­ğın yaşlı ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan bi­rey­ler­de daha ağır sey­ret­ti­ği yö­nün­de. Yük­sek risk ola­rak de­ğer­len­di­ri­len grup­lar­dan biri de di­ya­bet has­ta­la­rı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar di­ya­bet­li has­ta­lar­da Covid -19 en­fek­si­yo­nu­nun daha ağır sey­ret­ti­ği­ni, yoğun ba­kı­ma yatma ya da ölüm ris­ki­nin de daha yük­sek ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir’’ dedi.
Diğer ta­raf­tan has­ta­nın di­ya­bet te­da­vi­si doğru ya­pı­lı­yor­sa Covid -19 en­fek­si­yo­nu­nu ağır ge­çir­me ris­ki­nin diğer has­ta­lar­la ben­zer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gök­pı­nar, ‘’ Bu ne­den­le en­fek­si­yon ris­ki­ni azalt­mak ve olası en­fek­si­yon du­ru­mun­da has­ta­lı­ğın sey­ri­ni daha iyi yö­ne­te­bil­mek için her­ke­se öne­ri­len ted­bir­le­rin yanı sıra, di­ya­bet­li has­ta­la­rın bu sü­reç­te daha dik­kat­li ol­ma­sı, uz­man­la­rın öne­ri­le­ri­ne uyul­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır’’ dedi.
Buket Gök­pı­nar, ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de di­ya­bet­li has­ta­lar­da komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­si için 8 öne­ri­si­ni şöyle sı­ra­la­dı;
Ko­ro­na­vi­rüs sü­re­cin­de sos­yal me­sa­fe, izo­las­yon ve hij­yen ön­lem­le­ri­nin yanı sıra:
– Sıkı kan şe­ke­ri ta­ki­bi,
– Ye­ter­li sıvı alın­ma­sı,
– İlaç­la­ra eri­şi­min sağ­lan­ma­sı,
– İlaç­la­rın dü­zen­li ve he­ki­mi­ni­zin öne­ri­le­ri­ne uygun alı­mı­nın sağ­lan­ma­sı,
– Diyet dü­zen­le­me­le­ri­ne uyul­ma­sı,
– Hasta ve hasta ya­kın­la­rı­nın has­ta­lı­ğın seyri ve ge­li­şe­bi­lecek komp­li­kas­yon­lar­la il­gi­li bil­gi­len­di­ril­me­si,
– Olası olum­suz du­rum­lar için il­gi­li branş he­kim­le­ri ile ile­ti­şi­min sağ­lan­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Haber Mer­ke­zi

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ