Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

HAYATIN RİTMİNİ YAKALA

Nigar Afacan

Nigar Afacan

“Ha­ya­tın rit­mi­ni ya­ka­la” cüm­le­si­ni du­yun­ca Ba­lı­ke­sir’li ola­rak ak­lı­mı­za ilk gelen Kep­sut 125. Ya­tı­lı Bölge Or­ta­oku­lu’nun ide­alist müzik öğ­ret­me­ni Nuri Dağ­de­len ismi ve kur­du­ğu ritim grubu olur diye dü­şü­nü­yo­rum.
İsmiy­le mün­ha­sır olan öğ­ret­me­ni­miz ‘’Dağ­de­len’’ zoru ba­şar­mış.
Öğ­ret­me­ni­miz 2012 yı­lın­da gö­re­vi­ne baş­lar baş­la­maz ilçe ge­ne­lin­de 312 öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı “Ses­ler Ya­rı­şı­yor” ya­rış­ma­sı ile işe baş­la­mış.
Güney Mar­ma­ra Kal­kın­ma Ajan­sı’na ‘’Ha­ya­tın Rit­mi­ni Ya­ka­la’’ is­miy­le ver­di­ği pro­je­ye ve­ri­len hibe ile Dün­ya­da ilk ve tek olan için­de 43 fark­lı türde 325 enst­rü­ma­nın ol­du­ğu ‘’Ahşap Müzik Atöl­ye’sini‘’ oku­lu­na ka­zan­dır­mış. Köy okulu öğ­ren­ci­le­riy­le ku­ru­lan ‘’ Ha­ya­tın Rit­mi­ni Ya­ka­la’’ ritim gu­ru­bu bu­gü­ne dek yurt içi ve dışı olmak üzere 616 kon­ser ver­miş ve de ve­re­cek­ler…
Nuri Dağ­de­len ho­ca­mız ba­sı­na ver­di­ği bir de­me­cin­de:
“Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bir te­bes­sü­mü biz­le­ri bu­ra­la­ra kadar ge­ti­ri­yor” sö­zü­nü oku­du­ğum­da gurur duy­du­ğu­muz ba­şa­rı­la­rı­nın perde ar­ka­sı geldi ak­lı­ma.!
Ritim gru­bu­nun ba­şa­rı­sı­nı her­kes bi­li­yor bil­me­di­ği­miz! grup ku­ru­lur­ken ve son­ra­sın­da öğ­ren­ci­le­ri ha­zır­lar­ken ya­şa­nan asıl ba­şa­rı­la­rı oldu. Belki, öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­ra­ma­ma kor­ku­la­rı oldu, bu korku ol­duy­sa bunun nasıl ye­nil­di­ği gibi örnek alı­na­bi­li­necek hi­ka­ye­le­ri ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­düm.
Bu­gü­ne kadar gelen süreç için­de ibret alı­na­bi­li­necek kim bilir neler ya­şan­dı…
Kı­sa­ca, ba­şa­rı­la­rı­nın bu ev­re­si­ne ta­kıl­dım.
“Öğ­re­ni­yo­rum Öğ­re­ti­yo­rum” akran eği­ti­mi pro­je­siy­le, öğ­ren­ci­le­ri­ni 3 ayda ritim öğ­re­tecek se­vi­ye­ye ge­tir­dik­ten sonra oku­lun­da, fark­lı ilçe ve il­ler­de ritim gru­buy­la be­ra­ber 2350 de­za­van­taj­lı öğ­ren­ci­ye ritim ders­le­ri ve­ril­miş bu çok güzel fakat!
Öğ­ren­ci­le­rin ritim eği­tim­le­ri­nin ya­nın­da bunu nasıl ba­şar­dık­la­rı­nın hi­kâ­ye­si­ni diğer öğ­ren­ci­ler ile pay­la­şıl­ma­sı, fark­lı dal­lar­da da olsa eği­tim­le­rin­de zor­luk ya­şa­yan bir­çok öğ­ren­ci­ye pu­su­la ola­cak­tır diye dü­şün­düm ve ken­di­le­riy­le ile­ti­şi­me geç­tim…
Ba­şa­rı ev­re­le­ri için an­la­tı­la­cak çok şey var! Az ve öz ola­rak aşa­ğı­da oku­ya­ca­ğı­nız açık­la­ma­la­rı­nı seç­tim:
“İmkân Yok Ritim Çok” slo­ga­nıy­la yola çıkan Ha­ya­tın Rit­mi­ni Ya­ka­la 2012 yı­lın­da ku­rul­du­ğun­da sa­de­ce 5 öğ­ren­ci­nin elin­de 5 plas­tik bar­dak­la baş­la­yan bir hi­kâ­ye­dir. O za­man­lar ne bir enst­rü­man­la­rı vardı el­le­rin­de ne de bir müzik oda­la­rı… Ama bu 5 plas­tik bar­dak­la öyle ri­tim­ler yap­tı­lar ki… On­la­rın ba­şa­rı­la­rı­nın sırrı azim­le, vaz­geç­me­den ça­lış­ma­la­rın­da ve mut­la­ka he­def­le­ri­nin pe­şin­de koş­ma­la­rın­da­dır. Tabi ki on­la­ra reh­ber olan bir öğ­ret­men­le­ri­nin var­lı­ğın­da. Nuri Öğ­ret­men öğ­ren­ci­le­ri­nin ha­yal­le­ri­ni okula gel­di­ği ilk yıl on­la­ra sor­muş ve tek tek not etmiş. Sonra da sı­ra­sıy­la bun­la­rı ger­çek­leş­tir­mek için ne ya­pa­rım diye yola çık­mış. Bu yolda bütün en­gel­le­ri sırt­lan­mış ve dur­mak­sı­zın yü­rü­me­ye devam edi­yor. Ama şimdi tek ba­şı­na değil, ona ka­tı­lan yüz­ler­ce öğ­ren­ci­siy­le bir­lik­te…’’
Dağ­de­len öğ­ret­me­ni­miz 2 öğ­ret­men ve 2 ritim öğ­ren­ci­siy­le bir­lik­te, ne­re­den ne­re­ye gel­dik­le­ri­ni an­la­tan bol tav­si­ye­li canlı şa­hit­le­rin anı­la­rı­nın an­la­tıl­dı­ğı fo­toğ­raf­lar­la des­tek­le­nen, roman ta­dın­da ‘’Ha­ya­tın Rit­mi­ni Ya­ka­la’‘ henüz ba­sı­la­ma­yan 2 kitap yaz­mış­lar. Bu ki­tap­la­rın ba­sı­lıp ülke ge­ne­lin­de öğ­ren­ci­le­re oku­tul­ma­sı hatta yurt dı­şın­da ter­cü­me edi­le­rek başka ço­cuk­la­ra ışık ol­ma­sı, ve­ri­len emeğe ve ge­le­ce­ği­miz olan ço­cuk­la­ra bor­cu­muz­dur diye dü­şü­nü­yo­rum. Sayın mülki amir­le­ri­miz ve eği­ti­me gönül ver­miş ha­yır­se­ver­ler! Bu ki­tap­la­rın ba­sıl­ma­sı­na ve­re­ce­ği­niz des­tek­le ço­cuk­la­ra ve­ri­lecek bi­linç sizin de ese­ri­niz ola­cak­tır.
Şubat ve Nisan ay­la­rın­da ve­re­cek­le­ri kon­ser­le­re ha­zır­la­nan Nuri Dağ­de­len öğ­ret­me­ni­miz ve Ha­ya­tın rit­mi­ni ya­ka­la ritim gru­bu­na selam edi­yo­rum. Ba­şa­rı­la­rı daim olsun.
Mutlu hafta son­la­rı.

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
ENGELSİZ DÜŞLER(1) - 16 Mayıs 2020
EVDE KAL HİNDİSTAN - 9 Mayıs 2020
ALTERNATİF - 2 Mayıs 2020
BİLEŞKE - 18 Nisan 2020
MASAL DEYİP GEÇMEYİN - 29 Şubat 2020
‘’SEVGİYLE KALIN” - 15 Şubat 2020
ÇALIŞAN GAZETECİLER - 11 Ocak 2020
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ