Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

DEVA Partisi’nin Kongreleri Altıeylül’le Sürdü

DEVA Partisi’nin Kongreleri Altıeylül’le Sürdü

DEVA Par­ti­si Al­tı­ey­lül İlçe Baş­kan­lı­ğı’na Can Çağrı Ye­şil­su se­çil­di. Kong­re­de 14 ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu ile 34 ki­şi­lik il de­le­gas­yo­nu da be­lir­len­di.
DEVA Par­ti­si Al­tı­ey­lül İlçe Teş­ki­la­tı’nın 1. Ola­ğan Kong­re­si bugün Şirin Bah­çem Düğün Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Kong­re­ye DEVA Par­ti­si Ku­ru­cu­lar Ku­ru­lu üyesi Ahmet Edip Uğur ve İl Baş­ka­nı Av. Kemal Ay­de­mir de ka­tıl­dı. Tek liste ile gi­di­len se­çim­ler­de Can Çağrı Ye­şil­su baş­kan­lı­ğa se­çi­lir­ken, 14 ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu ile 34 ki­şi­lik il de­le­gas­yo­nu da be­lir­len­di.
Öz­gür­lük Ve Eko­no­mi Vur­gu­su
“Ül­ke­mi­zin temel iki prob­le­mi var: Bun­la­rın bi­rin­ci­si; de­mok­ra­si ku­rum­la­rı­nın za­yıf­la­ma­sı ile öz­gür­lük alan­la­rı­nın da­ral­ma­sı. İkin­ci­si ise; eko­no­mi­de­ki çok hızlı ge­ri­ye gi­diş­tir” diyen Ye­şil­su söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“De­mok­ra­si­nin ol­ma­dı­ğı, öz­gür­lük­ler ala­nı­nın dar ol­du­ğu bir ül­ke­de, zen­gin­lik de söz ko­nu­su ol­ma­ya­cak­tır. De­mok­ra­tik ku­rum­la­rı­nız ne kadar sağ­lam­sa, güç­lüy­se eko­no­mi­niz­de o kadar güçlü olur ve ül­ke­niz­de­ki in­san­lar­da o öl­çü­de zen­gin­le­şir. Bu ay­rı­mı ancak, öz­gür­lük­ler­le eko­no­mi ara­sın­da yakın bir iliş­ki ol­du­ğu­nu gö­re­bi­len aydın in­san­lar ya­pa­bi­lir. DEVA Par­ti­si­nin temel fel­se­fe­si; öz­gür­lük­le­rin önünü aça­cak de­mok­ra­tik ku­rum­la­rı ayağa kal­dır­mak ve ne­ti­ce iti­ba­riy­le eko­no­mi­nin hemen dü­ze­le­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek­tir. Biz­ler ge­lecek ne­sil­le­re hali ha­zır­da­ki gibi bir Tür­ki­ye bı­rak­mak is­te­mi­yo­ruz. Bu yüz­den bu­ra­da­yız, bu yüz­den varız”
Yö­ne­tim Ku­ru­lu
DEVA Par­ti­si Al­tı­ey­lül İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nda şu isim­ler yer aldı: Abdi Ok­çe­lik, Ali Ermiş, Aylin Bay­de­niz, Bed­ri­ye Öz­tü­zün, Demet Duman, Harun Altay, İlknur On­ga­ner, Nur­ten Kurt, Mus­ta­fa Kemal Yaz­gan, Onur Bila, Samet Efe, Bir­sen Işık, Şafak İnanç, Şener Şeker..
İl De­le­gas­yo­nu
Kong­re­de 34 ki­şi­lik il de­le­gas­yo­nu da be­lir­len­di. Bu isim­ler de şöyle sı­ra­la­nı­yor: Can Çağrı Ye­şil­su, Ahmet Ben­nan Batur, Ali İlksen De­mi­rö­zer, Ba­ha­dır Yıl­dı­rım, Ba­tı­kan Hazar Mız­rak, Halil Çe­ti­nas­lan, Hilal De­mi­rö­zer Yar­ba­oğ­lu, Mah­mut Özen, Meh­met Ka­ra­dağ, Mel­tem Yaren Şahin, Merve Nur İlgün, Murat Ka­ra­can, Mus­ta­fa Bay­ram, Tuğba Güner, Yeşim At­ma­ca, Yunus Bar­lin, Ali Ermiş, Aylin Bay­de­niz, Bed­ri­ye Öz­tü­zün, Demet Duman, İlknur On­ga­ner, Nur­ten Kurt, Bir­sen Işık, Fer­hat Çakan, Abdi Ok­çe­lik, Harun Altay, Mus­ta­fa Kemal Yaz­gan, Onur Bila, Samet Efe, Şafak İnanç, Şener Şeker, Ali Rıza Den­gi­der, Gök­han Kah­ra­man,Ömür Şafak Yeter … (ba­li­ke­si­r­24­sa­at.​com)

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ