Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Demokrat Gazetesi Balıkesir

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR?

İsmail Beşiktepe

İsmail Beşiktepe

EY ÜLKEMİN VE DÜNYANIN İNSANLARI UYANIN !..

TÜRKİYEDE UYGULAMASI KONULARINDAN GEÇEN YAZIDA

CUMHURBAŞKANININ

1-)T.B.M.M NİN  KABUL ETTİĞİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ  İPTAL YETKİSİ VARMI? YOKMU?

KONULARINI İŞLEMİŞTİK.

II-) BU YAZIMIZDA’DA :CUMHURBAŞKANININ

YASAMA İŞLEMLERİ !.. Konularını İşleyeceğiz!

1-) YASAMA işlemleri devletin başı ve yürütme organı olarak yaptığı anayasadan kaynaklı siyasal nitelikli kararlar olarak değerlendirilip yargı denetiminin dışında tutulacak mı? Tutulmayacak mı

2-) A-)Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasal Düzenlemeler Yeni sisteme göre seçilecek Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla yürürlüğe girecek olan Anayasa m. 104/17’de aşağıdaki hüküm yer almaktadır: “Cumhurbaşkanı, YÜRÜTME yetkisine ilişkin konularda CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ,ÇIKARABİLİR.

B-) Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan Temel Haklar, Kişi Hakları Ve Ödevleriyle Dördüncü Bölümde Yer Alan; Cumhurbaşkanı  Siyasi Hakları Ödevler,-Kararnameyle-Düzenleyemez.

C-) Anayasada Münhasıran Kanunla Düzenlenmesi Öngörülen Konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılamaz.

D-) Cumhurbaşkanı Kanunda Açıkça Düzenlenen Konularda  Kararname Çıkaramaz.

E-)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

E-) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

F-)Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.” genel düzenleme olan bu hükmün yanı sıra’’

G-)cumhurbaşkanlığı kararnamesine özel olarak yer verilen anayasal düzenlemeler şunlardır:

aa-)Anayasa m. 104/9; (Cumhurbaşkanı), “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.”

bb-) Anayasa m. 106/son; “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

cc-)Anayasa m. 108/son; “Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

dd-) Anayasa m. 118/6; [20] Cumhurbaşkanlığı kararlarına karşı açılan bu davalar, 2575 sayılı Danıştay Kanunu m. 24/1-a da yapılacak muhtemel değişikle, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın, görev, alanına, girecektir.

ee-)“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

ff)- Anayasa m. 119/6–7; “Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

gg-)Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan, Cumhurbaşkanlığı, kararnamesi, Hemen yürürlükten kalkar.

hh-)Anayasa m. 123/3; “Kamu tüzelkişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı, kararnamesiyle, kurulur.”

 

ii)- Anayasa m. 124/1; “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” –

ıı-) Anayasa m. 137/1; “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.”

kk-)Anayasa m. 148/1; “ANAYASA MAHKEMESİ, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ İSE SADECE ŞEKİL BAKIMINDAN İNCELER, DENETLER.

mm-) Ancak, Olağanüstü Hallerde Ve Savaş Hallerinde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin Şekil Ve Esas Bakımından Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde Dava Açılamaz.

nn-)” (Ayrıca Anayasanın 150, 151, 152 ve 153 üncü maddelerinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasal denetimine ilişkin değişiklikler yapılmıştır).

  1. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konular ile kanunda açıkça düzenlenen konularda C.B KARARNAMESİ çıkarılamaz.  AYNI KONUDA KANUN ÇIKARILMASI DURUMUNDA HÜKÜMSÜZ HALE GELİR.  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, KANUN, HÜKÜMLERİ, UYGULANIR.

ÖÖ-) Olağanüstü Hallerde Uygulanacak Hükümler olarak: Anayasanın ikinci kısmının birinci ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları, ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar, ödevler de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenebilir.

pp-).Olağanüstü Hallerde!..  Cumhurbaşkanlığı kararnameleri KANUN Hükmündedir.

rr-). Resmî gazetede yayımlandıkları aynı gün meclis onayına sunulan kararnameler, savaş, mücbir sebeplerle meclisini toplanamaması hâli hariç olmak üzere üç ay içinde meclis te görüşülüp, karara bağlanmadığı takdirde kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Ss-). Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan bu kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla, anayasa mahkemesinde-dava-açılamaz.

şş-). YARGISAL DENETİM  Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğu Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. İptal davasına konu olabilecekleri gibi itiraz yoluyla da anayasaya aykırılıkları ileri sürülebilir. İtiraz yolunda, reddedilen başvurular için on yıl içinde tekrar başvurulamama kuralı bulunmamaktadır.

Kanuni İdare İlkesi Açısından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kanuni idare ilkesinin Türk idare hukuku sisteminin temelini oluşturduğu öteden beri kabul edilmiştir. Anayasa madde 123/1 de karşılığını bulan bu ilke uyarınca, idarenin kuruluşu ve görevleri kanunla düzenlenir. Anılan maddede somutlaşan “kanuni idare ilkesi”nin anlamı, yasama organı tarafından kuruluş esasları belirlenmemiş ve görevleri ile bağlantılı yetkileri düzenlenmemiş bir idari birimin olamayacağıdır. Yürütme ve idarenin kendi başına bir “teşkilatlanma” yetkisi olmayıp, bu yetki yasama organındadır.  Bu, toplumsal ihtiyaçlardan hangilerinin kamu kaynakları kullanılarak, kamu makamlarınca doğrudan ve/ veya onların gözetiminde ve kamusal usuller izlenerek yerine getirileceğini belirleme yetkisinin devlet organları içinde yasamaya verilmesi ile ilgilidir. Bu belirlemeyi yasama organının yapmasının bir diğer nedeni de, kamusal faaliyetleri yürütürken idarenin sahip olacağı kamusal üstünlüklerin, bireysel hak ve özgürlükler üzerinde olumlu etkileri olacağı kadar sınırlandırıcı sonuçları da olmasıdır.

Bunun içindir ki: Cumhurbaşkanlığı sistemi: yürütme  nedenleriyle, egemenlikten kaynaklı kural koyucu devlet yetkilerini ilk elden kullanan bir organ olarak değil, yasama organı tarafından belirlenmiş kurallar doğrultusunda görev ifa eden bir organ olarak kurgulanmıştır. Vesselam.

Please follow and like us:
Please follow and like us:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
gazete